Všeobecné obchodní podmínky BearrrLife


I. Základní ustanovení

1. Poskytovatel služeb BearrrLife, ztělesněný Bc. Milanem Vančurou, Jeronýmova 158, 384 21 Husinec, IČO 3481549, www.zamedvedem.cz (dále jen „Poskytovatel“), vydává v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Nový občanský zákoník“) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“), které jsou prezentovány na internetových stránkách Poskytovatele a v případě uzavření smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

2. Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a osoby, která je příjemcem jeho služeb, či která má zájem příjemcem jeho služeb být (dále jen „Klient“).

3. Tato ustanovení nevylučují individuální domluvu mezi Poskytovatelem a Klientem jinou formou a za odlišných podmínek. Odlišná ujednání v individuálně sjednané smlouvě mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.


II. Komunikace

1. Smluvní strany mezi sebou komunikují v českém jazyce.

2. Smluvní strany si písemnou korespondenci vzájemně doručují zásadně elektronickou formou.

3. Klient komunikuje s Poskytovatelem

a) prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Poskytovatele;
b) prostřednictvím e-mailu na adresu chci.zamedvedem.cz;
c) prostřednictvím aplikace Messenger na facebookové stránky Poskytovatele BearrrLife Personal Trainer’s Team Praha;
d) prostřednictvím SMS na telefonníčíslo Poskytovatele +420 774 920 507.

4. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možno Poskytovatele kontaktovat i prostřednictvím hovoru na jeho telefonní číslo, je však třeba mít na paměti, že Poskytovatel může být pracovně zaneprázdněn, a tudíž touto formou nedostupný.

5. Poskytovatel komunikuje s Klientem

a) prostřednictvím e-mailů na e-mailovou adresu uvedenou Klientem při přihlášení na služby;
b) prostřednictvím facebookové aplikace Messenger;
c) prostřednictvím SMS na telefonní číslo Klienta;
d) ve výjimečných případech prostřednictvím hovoru na telefonní číslo Klienta.


III. Charakteristika a cena služeb

1. Poskytovatel poskytuje Klientům analytické a konzultační služby, služby individuálního tělesného rozvoje, výživové poradenství, individuální i skupinová cvičení (dále jen „Služby“). Tyto Služby jsou v závislosti na jejich individuálním či skupinovém charakteru poskytovány vždy v konkrétním a dopředu známém čase (dále jen „Termín“).

2. Služby jsou dvojího druhu. První představují skupinová cvičení či skupinové přednášky pořádané pro předem neuzavřený okruh osob, jejichž Termín je zanesen do kalendáře na stránkách Poskytovatele (dále jen „Kalendář BearrrLife“). Vedle toho si Klient s Poskytovatelem mohou sjednat poskytnutí individuálních nebo skupinových akcí, lekcí a cvičení v jiném čase.

3. Informace o Službách, včetně ceny (dále jen „Cena Služby“) a charakteristiky jednotlivých služeb, jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele, www.zamedvedem.cz (dále jen „Stránky BearrrLife“). Veškeré informace o Službách mají pouze informativní charakter a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí Služeb.

4. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Stránkách BearrrLife. Případné slevy z ceny Služeb nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak.

5. Poskytovatel vystaví Klientovi daňový doklad – fakturu. 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení Ceny Služeb na Stránkách BearrrLife, nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje Klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytnutí Služeb a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Klientem na e-mailovou adresu Poskytovatele.


IV. Objednávání Služeb

1. Veřejné akce naplánované Poskytovatelem

1. Podmínkou účasti na skupinových akcích, jejichž Termín je dopředu určen v Kalendáři BearrrLife, je uzavření smlouvy prostřednictvím elektronického formuláře (dále jen „Formulář“) dostupného na Stránkách BearrrLife. Vyplněním a odesláním Formuláře dává Klient najevo zájem o poskytnutí Služby.

2. Před odesláním vyplněného Formuláře je Klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Formuláře vložil. Údaje v něm uvedené jsou Poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou je vyplnění všech povinných údajů ve Formuláři a potvrzení Klienta o tom, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Zaškrtnutím políčka „Přečetl/a jsem si Všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s tím, aby byly součástí smlouvy o poskytnutí služeb“ ve Formuláři potvrzuje Klient, že se s těmito podmínkami seznámil, a to včetně postupů při změně nebo rušení Termínu. Těmito podmínkami nejsou nijak dotčeny ostatní podmínky poskytování Služeb.

2. Zákaznický účet

1. Na základě registrace Klienta provedené na stránkách BearrrLife může Klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Klient provádět objednávání Služeb. Klient může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Služeb je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v zákaznickém účtu a při objednávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Klient svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytnutí Služeb a ze Všeobecných obchodních podmínek.

6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Akce na žádost Klienta

1. Klient, který má zájem o poskytnutí Služeb individuální formou nebo formou akce pro uzavřený okruh osob v Termínu, který není zanesen do Kalendáře BearrrLife, kontaktuje Poskytovatele prostřednictvím e-mailu chci@zamedvedem.cz. V e-mailu specifikuje požadovanou službu a uvede své jméno a příjmení, svoji zemi, poštovní adresu a telefon, a potvrdí, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami.
2. Napsáním věty „Přečetl (nebo „Přečetla“) jsem si Všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s tím, aby byly součástí smlouvy o poskytnutí služeb“ v e-mailu potvrzuje Klient, že se s těmito podmínkami seznámil, a to včetně postupů při změně nebo rušení Termínu. Těmito podmínkami nejsou nijak dotčeny ostatní podmínky poskytování Služeb.

4. Potvrzení přihlášky a zaplacení Ceny Služby

1. Vyplnění a následné odeslání Formuláře, respektive odeslání e-mailu Poskytovateli za účelem objednávky Služeb, je dále zváno „Přihláška“.

2. Po odeslání Přihlášky Klientem Poskytovatel zkontaktuje Klienta prostřednictvím emailu. V případě skupinových akcí s dopředu vypsaným termínem potvrdí, že na dané akci je dostatek volných míst. V případě, že se jedná o individuální cvičení, nabídne Poskytovatel Klientovi konkrétní Termín – vyhovuje-li Klientovi Termín, Klient neprodleně informuje Poskytovatele; stejně tak učiní, pokud mu Termín nevyhovuje.

3. Za předpokladu, že došlo ke shodě stran poskytnutí Služby Klientovi v daném Termínu, zaplatí Klient Cenu Služby na účet Poskytovatele č. 5490462349/0800. Do Zprávy pro příjemce Klient uvede své jméno, název akce a její Termín.

4. Po potvrzení Termínu Klientem a po zaplacení Ceny Služby na účet Poskytovatele je Klient závazně objednán na daný Termín.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Klientovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

V. Odhlášení z Termínu a vracení peněz

1. Klient bere na vědomí, že se na něj vztahuje § 1837 odst. 1 písm. j) Nového občanského zákoníku, podle něhož spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.

2. V případě, že se Klient nemůže dostavit na Termín, na nějž je objednán, je povinen se včas omluvit. V takovém případě mu budou poskytnuty ty samé nebo jiné Služby v jiném Termínu.

3. Omluva je provedena formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Poskytovatele, prostřednictvím facebookové aplikace Messenger, případně SMS či telefonickým hovorem na telefonní číslo Poskytovatele +420 774 920 507.

4. Z akce, jež byla dopředu plánována Poskytovatelem a jejíž Termín byl vypsán nezávisle na vůli budoucího Klienta, se Klient musí omluvit nejpozději 168 hodin před začátkem daného Termínu.

5. Z individuálně domluveného poskytnutí Služeb, ať už skupinových či individuálních, se Klient musí omluvit nejpozději 72 hodin před začátkem Termínu.

6. Pokud se Klient včas omluvil z Termínu, Poskytovatel se s ním dohodne na poskytnutí týchž nebo jiných Služeb v hodnotě odpovídající již zaplacené Ceně Služby. Pokud má Klient zájem o poskytnutí Služeb s vyšší cenou, než jakou již zaplatil za neuskutečněnou akci, je Klient povinen doplatit rozdíl v Ceně Služby.

7. Pokud se Klient včas omluvil z akce, jež je pořádána jednorázově a jejíž opakování není naplánováno, má Klient toliko právo na poskytnutí Služeb jiného charakteru.

8. Pokud se Klient omluvil příliš pozdě, nebo pokud se na akci nedostavil bez omluvy, nemá právo ani na poskytnutí Služeb v jiném Termínu.

9. Pokud se Klient ze závažných důvodů omluvil později, než je třeba, vyhrazuje si Poskytovatel právo po individuálním posouzení situace peníze Klientovi vrátit. To neplatí, pokud se Klient dopředu neomluvil. 10.Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Termín skupinově i individuálně poskytovaných Služeb. V takovém případě bude kontaktovat Klienta s co největším možným předstihem.

VI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Klientem z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou o poskytnutí Služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Poskytovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Nového občanského zákoníku.

3. Všechna práva ke Stránkám BearrrLife, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náležejí Poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Stránek BearrrLife nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

5. Klient nesmí při využívání Stránek BearrrLife používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Stránky BearrrLife, ani užívat Stránky BearrrLife nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.

6. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Nového občanského zákoníku.

7. Informace o Klientech jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě v souladu se Zásadami pro ochranu osobních údajů a nejsou veřejně přístupné. 8. Znění Všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

POŠLI ZPRÁVU A KONTAKT NA SEBE

  Můžeš nám označit svůj FB profil a my ti napíšeme,
  nebo nám můžeš dát telefonní číslo.

  Abychom nerušili, vždy píšeme nejdříve SMS.

  POŠLI ZPRÁVU A KONTAKT NA SEBE

   Ahoj,
   v případě zájmu o spolupráci nemusíme komunikovat jenom
   mejlem, můžeme se domluvit i po telefonu / FB a spol.

   Pokud budeš chtít touto formou, prosím dej do zprávy kontakt :)